Zakelijk

Op deze pagina vindt u informatie over diverse rechtsvormen waarbij een notaris nodig kan zijn in geval van zakelijke situaties. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij de oprichting van een bedrijf, overname en overdracht van een bedrijf, bedrijfsopvolging en pensioenrecht. Daarnaast vindt u er informatie die van belang kan zijn bij midden- en kleinbedrijf zoals erfrecht en opvolging, certificering van aandelen enzovoort.

WAAR WILT U MEER OVER WETEN? DIRECT NAAR…

 

B.V. en N.V.

Naamloze en besloten vennootschappen (N.V.’s en B.V.’s) zijn rechtspersonen. Dat betekent dat zij, net als de mens, drager zijn van rechten en plichten en hebben een afgescheiden vermogen, waarmee zij aan het economisch verkeer kunnen deelnemen.

Aandelen

B.V.’s en N.V.’s hebben een in aandelen verdeeld kapitaal. Met die aandelen wordt kapitaal bijeengebracht en met dat kapitaal wordt een bepaald doel nagestreefd. De aandelen worden bij de oprichting uitgegeven, maar ook na de oprichting kan een vennootschap aandelen uitgeven.

Statuten

De statuten van de B.V. en de N.V. kunnen worden gezien als de ‘leefregels’ van deze rechtspersonen. De statuten bepalen wat het doel is van de onderneming, wie aandeelhouder kunnen zijn, onder welke voorwaarden aandelen kunnen worden overgedragen en wat de nominale (zeg maar de oorspronkelijke) waarde van de aandelen is.

Vereniging en Stichting

Van oudsher werden stichtingen vooral gebruikt om goede doelen te formaliseren. De rechtsvorm vereniging wordt meestal gekozen om in gemeenschapsverband een doel na te streven.

Maatschap / V.O.F. / C.V.

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, ‘maten’ genoemd, die met dat wat zij inbrengen een bepaald doel nastreven. De inbreng van de maten kan bestaan uit arbeid, geld en/of goederen. De afzonderlijke maten zijn niet verplicht ieder een gelijke hoeveelheid in de gemeenschap te brengen.

Fusie / splitsing

Fusie en splitsing is binnen het ondernemingsrecht één van de mogelijkheden die gebruikt wordt om ondernemingen anders te structureren.

Informatie beveiliging en IT Notaris

Scholten & Wilmink Notarissen is aangesloten bij de Vereniging IT-notaris. Door dit samenwerkingsverband beschikt notariskantoor Scholten & Wilmink in aanvulling op de eigen kennis binnen het kantoor, ook over de benodigde IE/IT specialisten uit dit verband.