Algemene voorwaarden

 

Download hier de algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOLTEN & WILMINK, NOTARISSEN, HOOGEVEEN (2022)

Toepasselijkheid

Artikel 1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden (de opdracht) die tussen de opdrachtgever en Scholten & Wilmink, notarissen (hierna: SWN) worden gesloten.

 

Toepasselijke wetten

Artikel 2

Bij de uitvoering van de opdracht is SWN gebonden aan wettelijke verplichtingen.

Bijzondere verplichtingen heeft SWN op grond van de Wet op het notarisambt (WNA), de Wet ter voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT).

Op grond van de WNA mag SWN:

–      gelden die aan de opdrachtgever moeten worden uitbetaald uitsluitend aan de opdrachtgever zelf overmaken (uitzonderingen zijn hypotheekaflossingen, overbruggingsleningen e.d.);

–      gelden terzake van aan- en verkoop van onroerend goed en hypotheekakten niet eerder dan de eerste of tweede werkdag na het tekenen van de akte overmaken.

De WWFT betekent onder andere dat SWN:

–      verplicht is naar uw identiteitsbewijs te vragen;

–      een meldingsplicht heeft als het vermoeden bestaat dat sprake is van fraude, witwassen of andere ongeoorloofde handelingen (betrokkene krijgt hier geen melding van);

–      geen betalingen in contant geld mag doen of aannemen boven € 2.500,-.

Scholten & Wilmink notarissen zal in voorkomende gevallen de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT dienen te laten prevaleren boven de notariële geheimhoudingsplicht.

 

Werkzaamheden en kosten

Artikel 3

Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van SWN voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en SWN schriftelijk anders is overeengekomen.

Voor extra werkzaamheden zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Het is ter beoordeling van SWN of en welke werkzaamheden moeten worden gerekend tot zijn taak als notaris en derhalve door SWN verricht moeten worden.

Kosten i.v.m. naleving van wettelijke regelingen zoals de WWFT worden in rekening gebracht aan de cliënt.

 

Opdracht

Artikel 4

Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij SWN zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de nota van SWN.

Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend. In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Het in ontvangst nemen van een namens SWN op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan SWN.

Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. SWN is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever de kosten in rekening te brengen van de door SWN aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en SWN schriftelijk anders is overeengekomen.

In afwijking tot het vorenstaande is SWN, indien de afspraak tot het verlijden van de notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van de opdracht gekomen kan worden, bevoegd terzake van de verrichte werkzaamheden aan de opdracht-gever in rekening te brengen vijfenzeventig procent (75 %) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.

Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in het hiervoor omschreven geval verschuldigd vijfenzeventig procent (75 %) van het gebruikelijke tarief dat SWN ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.

SWN zal uitvoering van een opdracht starten na voltooiing van het (al of niet verscherpt) cliëntenonderzoek, onderzoek naar eventuele PEP’s, UBO’s en naar herkomst van middelen, mits er geen redenen zijn tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 WNA.

SWN is een gegevensverwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voorzover uitvoering van de opdracht niet bestaat uit gegevensverwerking ter uitvoering van een wettelijke verplichting geeft u bij het verstrekken van de opdracht aan SWN tevens toestemming tot gegevensverwerking.

 

Derdengelden/Rente

Artikel 5

SWN neemt alleen gelden in beheer welke rechtstreeks verband houden met een aan SWN verleende opdracht. Over gelden die aan SWN zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door SWN rente wordt ontvangen aan degene ten behoeve van wie die gelden worden bewaard dezelfde rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer, tenzij dit, o.a. vanwege de duur van de bewaarperiode, bezwaarlijk uitvoerbaar is. De door SWN in rekening te brengen kosten van beheer bedragen een kwart procent (0,25%) per jaar van het onder beheer vallende bedrag met een minimum van vijfenzeventig euro (€ 75,00) exclusief BTW.

Ingeval banken aan SWN rente in rekening brengen terzake van aangehouden tegoeden zal die (negatieve) rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever, tenzij dit vanwege de korte duur van de bewaarperiode bezwaarlijk uitvoerbaar is, in welk geval aan de opdrachtgever wegens administratie- en bankkosten een bedrag van tenminste € 15,00 (excl. BTW) in rekening wordt gebracht.

Cessie of verpanding van vorderingen op SWN is niet toegestaan.

 

Duur en beëindiging van de opdracht

Artikel 6

De overeenkomst eindigt na voltooiing door SWN van de werkzaamheden en de betaling van de kosten daarvan door SWN is ontvangen.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst eerder wenst te beëindigen, zullen de tot dan verrichte werkzaamheden en de gemaakte onkosten (verschotten) geheel door de opdrachtgever moeten worden voldaan.

 

Betaling

Artikel 7

De termijn waarbinnen en de wijze waarop nota’s betaald moeten worden, wordt door SWN aangegeven, dan wel, is vermeld op de uit te reiken nota. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.

SWN is bevoegd om vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde rente in rekening te brengen. Deze is gelijk aan de wettelijke rente die van toepassing is op de betreffende transactie, onverlet het versturen door SWN van betalingsherinneringen of aanmaningen.

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die SWN vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door SWN bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende  functionaris gebruikelijke uurtarief.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 8

Is definitief vastgesteld dat SWN in de uitvoering van de opdracht een fout heeft gemaakt als gevolg waarvan door de opdrachtgever schade is geleden, dan is de op grond daarvan aan de opdrachtgever (en/of derden) uit te keren schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in dat geval SWN aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval SWN aansprakelijk is voor fouten van door deze ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door SWN bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook, indien SWN ten onrechte dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van waarnemers van SWN en allen die op het kantoor van SWN werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

 

Klachten

Artikel 9

Op de dienstverlening van SWN is de klachten- en geschillenregeling van de Stichting Geschillencommissies toepasselijk. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen (zie hiervoor www.scholtenenwilmink.nl).

Bevoegde rechter

Artikel 10

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede terzake van beroepsaansprakelijkheid van SWN en waarnemers en medewerkers daarvan is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.