WWFT

 

Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) wil de overheid voorkomen dat criminelen uit misdrijf afkomstige gelden witwassen of gebruiken voor terroristische doeleinden.

Op grond van de WWFT is de notaris verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of het financieren van terrorisme.

Neem altijd een geldig en origineel legitimatiebewijs mee als u bij de notaris moet zijn! De notaris dient altijd uw identiteit vast te stellen.

Voor vrijwel het gehele werkterrein van de notaris, met uitzondering van het familie- en erfrecht, geldt verder een verplicht cliëntenonderzoek, te weten bij:

a. het aan- of verkopen van onroerende zaken;
b. het beheren van geld en andere vermogenswaarden;
c. het oprichten of beheren van rechtspersonen en vennootschappen;
d. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
e. werkzaamheden op fiscaal gebied.

De identiteit van een natuurlijk persoon wordt gecontroleerd en er wordt bekeken of er verdachte omstandigheden rondom de persoon zijn. De vaststelling van de identiteit kan in overleg met de notaris ook door een andere beroepsbeoefenaar bijvoorbeeld de makelaar of accountant worden gedaan.

 

Voor de toepassing van de Notariswet kunnen onderdanen van de Europese Unie (of de Europees Economische Ruimte en Zwitserland) hun identiteit laten verifiëren aan de hand van:

  1. een geldig nationaal paspoort;
  2. een diplomatiek paspoort of dienstpaspoort;
  3. een geldige identiteitskaart (mits voorzien van een pasfoto van de houder)
  4. een geldig rijbewijs (mits voorzien van een pasfoto van de houder en deze in Nederland woonachtig is).

Andere personen kunnen hun identiteit laten verifiëren aan de hand van een geldig reisdocument of een geldig vreemdelingendocument. Voor de toepassing van de WWFT worden ook nationale paspoorten, buitenlandse paspoorten, diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten als geldige identificatiedocumenten beschouwd.

De identiteit van een rechtspersoon kan worden geverifieerd aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister. Ook uiteindelijk belanghebbende personen met een belang van 25 procent of meer in een rechtspersoon moeten worden geïdentificeerd door de notaris en hun identiteit laten verifiëren. Deze personen worden ook wel UBO’s genoemd oftewel ultimate beneficial owners. Afhankelijk van de mate van het risico kan de notaris verplicht zijn nader onderzoek te doen.

 

Meldingsplicht

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd.

Cliënten zonder twijfelachtige intenties hebben natuurlijk niets te vrezen

Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet is uitgevoerd. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.

Notarissen mogen op basis van eigen beroepsregels geen contante bedragen aannemen van € 10.000 of meer. Wanneer er toch € 10.000 of meer in contanten wordt betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de notaris dit bij de FIU-Nederland melden. Dit is ook het geval als de cliënt de contanten op een rekening van de notaris stort. De meldingsplicht geldt ook indien de notaris op verzoek van een cliënt € 10.000 of meer in contanten uitbetaalt of laat uitbetalen door de bank. Voor het doen van belastingaangiften zoals de aangifte voor erfbelasting  geldt de meldingsplicht bij een vermoeden van witwassen.

Ons kantoor heeft bovendien het beleid dat geen contante transacties boven € 2.500 worden gedaan.

De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele ongebruikelijke transacties als in de wet bedoeld bij de FIU-Nederland te melden. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.

De notaris heeft geen meldingsplicht indien eventuele (voorgenomen) witwasactiviteiten in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken.

 

Familie- en erfrecht

De WWFT (met uitzondering van de vaststelling van de identiteit, die geldt altijd) geldt niet voor de meeste diensten op het gebied van het familie- en erfrecht, zoals testamenten, huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten. Voor het verzorgen van eenvoudige aangiften voor de inkomstenbelasting en aangiften met betrekking tot erfbelasting is geen cliëntenonderzoek vereist, maar hiervoor geldt wel de meldingsplicht.